Obchodní podmínky

Právo na vrácení zboží:

Na vrácení či výměnu zboží máte právo do 14 dnů od převzetí zboží v případě, že jste zákazník – spotřebitel (soukromá osoba). Vrácené zboží musí být uloženo v originálním obalu, rovněž musí být bez známek používání nebo montáže.Dobropis Vám bude vystaven obratem.Náklady na dopravu zboží, se kterým nejste spokojeni, hradí v plné výši kupující.Právo na vrácení zboží se nevztahuje na zákazníky – firmy ( právnické i fyzické osoby), které nakupují zboží za účelem podnikání.

Smluvní ceny :

Státním organizacím dodáváme zboží na fakturu.Ostatním zákazníkům dodáváme zboží, dle dohody (platba na dobírku,zálohová faktura, faktura.) Při nedodržení splatnosti si vyhrazujeme právo vyúčtovat odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Cenu zásilky lze uhradit převodem ze svého účtu na účet Raiffeisen Bank 6063980429/5500.Jako variabilní symbol platby vždy uvádějte číslo faktury. Minimální cena objednávky činí 1000 Kč s DPH.

Dodací podmínky:

Místem dodání je adresa uvedená kupujícím v registraci uživatele.Expedice bude realizována do 3 pracovních dní od potvrzení objednávky. Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s obchodními podmínkami, možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem, a že se seznámil s ustanovením o ochraně osobních údajů.
Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce. Konečná cena za dopravu bude upravena na základě počtu balíků, objemu a váhy produktů.

Storno objednávky:

objednávku můžete stornovat e-mailem na adrese: obchod@viktoriamedika-mail.cz do 24 hodin od potvrzení objednávky.

Reklamační řád:

případné reklamace vyřídíme v souladu s platnými právními předpisy.Zboží doručte na naši adresu.Uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu.
Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku. Náklady spojené s dodáním reklamovaného zboží do sídla společnosti nese v plné výši kupující.Prodejce odpovídá za všechny výrobní vady. Prodejce nezodpovídá za zboží, které by bylo poškozeno během přepravy.

Ochrana osobních údajů:

abychom vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Respektujeme vaše soukromí, a tak se snažíme množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější. Data chráníme před zneužitím, naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů.

 

—————————————————————————–

 

Zpracování os. údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je

Viktoria Medika s.r.o., se sídlem Generála Štefanika 1992/8, 750 02 Přerov, IČO: 28614330, společnost zapsána OR KS v Ostravě oddíl C,vložka 44536

(dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou

Viktoria Medika s.r.o., se sídlem Generála Štefanika 1992/8, 750 02 Přerov,

+420 606 398 042, chmelik@viktoriamedika-mail.cz

 

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 2 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména antivirový program, bezpečnostní firewall a SSL šifrování

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/as podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/as podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 9.5.2018.